Rekrutacja

OFERTA EDUKACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO W ŚWIDWINIE DLA KANDYDATÓW
DO KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

  

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY 

 

KLASA I „A” (biologiczno-medyczna)

przedmioty rozszerzone: biologia, chemia

przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, fizyka w medycynie.

Kasa planowana z myślą o uczniach, którzy zamierzają podjąć dalsze kształcenie na kierunkach medycznych (wydz. lekarski, stomatologiczny, farmacja, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne itp.) a także ochrona środowiska, biologia, wychowanie fizyczne i inne kierunki pedagogiczne.

Pobierz plan nauczania

 

KLASA I „B” (matematyczno-językowa)

przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski, fizyka, informatyka

przedmioty uzupełniające: - historia i społeczeństwo,

Klasa utworzona dla kandydatów na studia na kierunkach ścisłych, z wykorzystaniem technologii informatycznej np.: architektura, mechanika, geodezja, informatyka, matematyka, fizyka oraz na kierunkach językowych.

 Pobierz plan nauczania

KLASA I „C” (humanistyczna)

przedmioty rozszerzone: język polski, historia, geografia

przedmioty uzupełniające:  - edukacja dziennikarska lub teatralna

Klasa dla przyszłych studentów kierunków artystycznych, prawa, psychologii, socjologii, polonistyki, historii, geografii i innych specjalności pedagogicznych.

Pobierz plan nauczania

 

SZKOŁA BRANŻOWA I stopnia

KLASA I (wielozawodowa)

kształcenie w wybranym zawodzie robotniczym, rzemieślniczym;

teoretyczne przedmioty zawodowe realizowane na kursach I, II, III stopnia.

Pobierz plan nauczania

  

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

 

Semestr I (realizowany w systemie zaocznym).

Pobierz plan nauczania

 

Szkolne zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego: 

O kolejności przyjęć decydować będzie suma punktów (max. 200 pkt.), na którą złożą się:

  • punkty za wyniki egzaminu (max. 100 pkt.) – 0,2 pkt. za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z zakresów: języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki i chemii), języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.
  • punkty  za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum (max. 60 pkt.).

Punkty przyznawane będą według zasady:

        - celujący - 18 punktów,

        - bardzo dobry - 17 punktów,

        - dobry - 14 punktów,

        - dostateczny - 8 punktów,

        - dopuszczający - 2 punkty.

  • punkty dodatkowe (max. 40 pkt.) za szczególne osiągnięcia  wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, w tym:

        - 5 pkt. – za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

        - 5 pkt. – za działalność społeczną, wolontariat,

        - do 10 pkt. – za udział w konkursach rejonowych (powiatowych),

        - 20 pkt. – za zdobycie tytułu finalisty konkursu dla gimnazjalistów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu lub za zdobycie tytułu finalisty Olimpiad: Matematycznej, Informatycznej lub Języka Angielskiego dla gimnazjalistów przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

  • laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu oraz laureaci Olimpiad: Matematycznej, Informatycznej lub Języka Angielskiego dla gimnazjalistów przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, przyjmowani będą niezależnie od ustalonych kryteriów.

Szkolne zasady rekrutacji  do Branżowej Szkoły I stopnia:

Przedłożenie wymaganych dokumentów wraz z zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie oraz kopii umowy o pracę (w charakterze pracownika młodocianego) w celu nauki zawodu lub zaświadczenia z zakładu pracy o planowanym zatrudnieniu (potwierdzone najpóźniej do 1 września b.r. kopią umowy, o której mowa wyżej). 

 

Szkolne zasady rekrutacji  Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych:

Przedłożenie świadectwa ukończenia gimnazjum lub ukończenia szkoły podstawowej. 

 

Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o przyjęcie do naszych szkół:

  •  podanie (na drukach dostarczonych do gimnazjów lub pobranych w sekretariacie naszej szkoły), 

Pobierz podanie 

  • 3  fotografie,
  • potwierdzoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum wraz z potwierdzoną kopią zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (bezpośrednio po otrzymaniu),
  • karta zdrowia, bilans zdrowia,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie (skierowanie na badania lekarskie należy pobrać w sekretariacie naszej szkoły)*,
  • kopia umowy o pracę w celu nauki zawodu lub zaświadczenie o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu*

*dotyczy kandydatów do Branżowej Szkoły I stopnia

 

 Terminy rekrutacji 2017

 

Dokumenty do LO i Branżowej Szkoły I stopnia można składać od  9 maja.

Od 23 czerwca do 27 czerwca składanie świadectw ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (oryginału lub kopii).

Do 17 lipca 2017r.  ogłoszenie listy przyjętych.

Do 24 lipca potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w Zespole Szkół przez złożenie oryginałów dokumentów.

 

 

Kontakt

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Władysława Broniewskiego
ul. Kościuszki 28
78-300 Świdwin

E-mail (administrator)

admin@zspswidwin.pl

E-mail (redakcja)

news@zspswidwin.pl

© 2016 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Broniewskiego w Świdwinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.