Rekrutacja

OFERTA EDUKACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO W ŚWIDWINIE DLA KANDYDATÓW
DO KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

  

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY 

 

KLASA I „A” (biologiczno-medyczna)

przedmioty rozszerzone: biologia, chemia

przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, fizyka w medycynie.

Kasa planowana z myślą o uczniach, którzy zamierzają podjąć dalsze kształcenie na kierunkach medycznych (wydz. lekarski, stomatologiczny, farmacja, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne itp.) a także ochrona środowiska, biologia, wychowanie fizyczne i inne kierunki pedagogiczne.

Pobierz plan nauczania

 

KLASA I „B” (matematyczno-językowa)

przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski, fizyka, informatyka

przedmioty uzupełniające: - historia i społeczeństwo,

Klasa utworzona dla kandydatów na studia na kierunkach ścisłych, z wykorzystaniem technologii informatycznej np.: architektura, mechanika, geodezja, informatyka, matematyka, fizyka oraz na kierunkach językowych.

 Pobierz plan nauczania

KLASA I „C” (humanistyczna)

przedmioty rozszerzone: język polski, historia, geografia

przedmioty uzupełniające:  - edukacja dziennikarska lub teatralna

Klasa dla przyszłych studentów kierunków artystycznych, prawa, psychologii, socjologii, polonistyki, historii, geografii i innych specjalności pedagogicznych.

Pobierz plan nauczania

 

SZKOŁA BRANŻOWA I stopnia

KLASA I (wielozawodowa)

kształcenie w wybranym zawodzie robotniczym, rzemieślniczym;

teoretyczne przedmioty zawodowe realizowane na kursach I, II, III stopnia.

Pobierz plan nauczania

  

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

 

Semestr I (realizowany w systemie zaocznym).

Pobierz plan nauczania

 

Szkolne zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego:

O kolejności przyjęć decydować będzie suma punktów (max. 200 pkt.), na którą złożą się:

  • punkty za wyniki egzaminu (max. 100 pkt.) – 0,2 pkt. za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z zakresów: języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki i chemii), języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.
  • punkty za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum (max. 72 pkt.).

Punkty przyznawane będą według zasady:

- celujący - 18 punktów,

- bardzo dobry - 17 punktów,

- dobry - 14 punktów,

- dostateczny – 8 punktów,

- dopuszczający - 2 punkty.

  • punkty dodatkowe (max. 18 pkt.) za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz:

- 7 pkt. – za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

- 3 pkt. – za działalność społeczną, wolontariat,

  • laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu oraz laureaci Olimpiad: Matematycznej, Informatycznej lub Języka Angielskiego dla gimnazjalistów przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, przyjmowani będą niezależnie od ustalonych kryteriów.

Szkolne zasady rekrutacji do Branżowej Szkoły I stopnia:

Przedłożenie wymaganych dokumentów wraz z zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie oraz kopii umowy o pracę (w charakterze pracownika młodocianego) w celu nauki zawodu lub zaświadczenia z zakładu pracy o planowanym zatrudnieniu (potwierdzone najpóźniej do 1 września b.r. kopią umowy, o której mowa wyżej).

 

Szkolne zasady rekrutacji Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych:

Przedłożenie świadectwa ukończenia gimnazjum lub ukończenia szkoły podstawowej.

 

Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o przyjęcie do naszych szkół:

  • podanie (na drukach dostarczonych do gimnazjów lub pobranych w sekretariacie naszej szkoły),
  • 3 fotografie,
  • potwierdzoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum wraz z potwierdzoną kopią zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (bezpośrednio po otrzymaniu),
  • karta zdrowia, bilans zdrowia,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie (skierowanie na badania lekarskie należy pobrać w sekretariacie naszej szkoły)*,
  • kopia umowy o pracę w celu nauki zawodu lub zaświadczenie o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu*

*dotyczy kandydatów do Branżowej Szkoły I stopnia

 

Terminy rekrutacji 2018

 

Dokumenty do LO i Branżowej Szkoły I stopnia można składać od 9 maja.

Od 22 czerwca do 26 czerwca składanie świadectw ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (oryginału lub kopii).

Dnia 6 lipca podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych.

Do 10 lipca potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w Zespole Szkół przez złożenie oryginałów dokumentów.

Dnia 11 lipca 2018r. ogłoszenie listy przyjętych.

 

Odwiedź nas na:

Kontakt

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Władysława Broniewskiego
ul. Kościuszki 28
78-300 Świdwin

E-mail (administrator)

admin@zspswidwin.pl

E-mail (redakcja)

news@zspswidwin.pl

© 2016 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Broniewskiego w Świdwinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.